Foreldresammarbeid

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager ønsker vi i Hoelstoppen familiebarnehage å ta vare på er godt foreldre sammarbeid.

Et godt foreldersammarbeid er ikke bare viktig, men nødvendig. Et godt gjensidig sammarbeid er felles ansvar. Det betyr at alle voksne, personalet og foreldre som er sammen med barnet, er ansvarlig for å ta opp uenigheter, konfliker og utilfredshet, misforståelser og kritikk så fort som mulig.

Dagens samfunn har utviklet seg slik at vi har fått en fordeling av ansvaret for barna på to roller. Foreldrerollen og personalrollen med ulike siktmål og ansvar, men med barnet som felles nevner.

FORELDRE -- BARNET -- PERSONALET

Både foreldre og barnehagen jobber mot samme mål: At barnehagen skal fungere godt og til det beste for barna. For å få dette til er det som sagt tidligere nødvendig å ha et godt gjensidig foreldresammarbeid, som må inneholde et åpent forhold preget av tillit, trygghet og gjensidig respekt.

Både foreldre og personalet trenger "tilbakemeldinger" for å kunne sammarbeide om noe så følsomt som oppdragelse. Vi må kunne gi hverandre synspunkter, interesse og personlig kontakt.

Det er viktig for oss at foreldre føler seg velkommen i barnehagen, og at den daglige kontakten som skjer ved henting og bringing blir en viktig sammarbeidsform for både foreldre og personalet.

Personalet ønsker å være åpne for innspill fra foreldre for eksempel i form av forslag til tema, eller nære ting som er viktig for det enkelte barn. For eksempel: sorg, glede, noe som trengs å bearbeides osv.

Sammarbeidsformene som vi ser på som viktige er:

  • Foreldremøter
  • Foreldresamtaler
  • Turer
  • Foreldremiddager
  • Deltagelse i barnehagens fester og høytider

ECS © 2007