Toves Private Familiebarnehage

§1 NAVN

Barnehagens navn er Toves private familiebarnehage. Barnehagen er organisert som et enkeltmannsforetag. Den er knyttet opp mot Harestua barnehage og samarbeider med den.

§2 EIER

Barnehagen eies av Tove Olstad.

§3 FORMÅL

Eiers formål er å drive familiebarnehage. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som er for barnehagevirksomhet. Den skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetemuligheter.

§4 VERDIGRUNNLAG

Barnehagen har et verdigrunnlag bygget på respekt for enkeltindividet, naturen og alt levende, og med en base i norsk kulturarv og norske tradisjoner. "Barn i barnehagen får et individuelt tilrettelagt tilbud utifra egne forutsetninger" Dette er vår leveregel i barnehagen. Foreldresamarbeid er også viktig, men barnet settes i fokus og tas på alvor. Barnehagen skal medvirke til å gjøre barna til samfunnsbevisste individer. De skal lære at egen frihet ikke skal gå utover andres frihet. Barna skal også læres opp til å respektere og tolerere andre menneskers meninger, selv om de fraviker fra deres egen.

§5 OPPTAK AV BARN

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har felles opptak med de andre barnehagene i kommunen. Barnehagens opptakskrets er hele Gjerdrum kommune og nærliggende områder. Hovedopptaket er 1 mars. Ledige plasser ellers i året fylles opp etter venteliste. Plassene beholdes til de sies opp av en av partene.
Barn som har oss på 1. Plass på søknadskjemaet vil bli vurdert først.
OPPTAKSKRITERIER
 1. Barnehagelovens § 13
  Barn med nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for andre barn. Dokumentasjon må vedlegges. Barn med fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Dokumentasjon må vedlegges.
 2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
 3. Barn i familier som har belastninger på grunn av kroniske/varige sykdommer eller funksjonshemminger. Dokumentasjon må vedlegges.
 4. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn,(begge foresatte er minoritetsspråklige), som har særlig behov for norskopplæring.
 5. Barn med kronisk eller varig sykdom. Dokumentasjon må vedlegges.
 6. Barn til enslig forsørger der forsørger er yrkesaktiv eller under utdanning.
 7. Barn som har et år igjen før skolestart.
 8. Barn der en eller begge foresatte er i jobb eller under utdanning.
  1. Barn som kjønnsmessig er i mindretall i barnegruppen.
  2. Barn som aldersmessig er i mindretall i barnegruppen.
  3. Resterende vurderes ut fra hvor lenge de har ventet på plass.

§6 ANTALL BARN

Barnehagen har plass til 10 barn.

§7 FASTSETTELSE AV OPPHOLDSAVGIFT

Oppholdsavgiften fastsettes av eieren. Avgiften betales forskuddsvis den 1 i hver mnd. Det betales for 11 mnd. pr. år, juli er betalingsfri. Hvis foreldrene har en dokumentert brutto inntekt på under 310 000 i året vil betalingen over 1900,- pr. mnd bli betalt av kommunen. Barnehagen serverer 2 måltider pr. dag pluss frukt, det blir tatt matpenger for dette.( 200,- kr pr mnd). Barnehagen har vikarordning, men den kan være stengt inntil 3 dager pr. år uten at dette går utover betalingen fra foreldrene.

§8 AREALUTNYTTELSE

Barnehagens leke og oppholsareal er satt til 7 kvm. pr barn . Det forutsettes at barn under tilsyn periodevis kan gjøre seg bruk av friareler i barnehagens nærhet i tillegg til dette.

§9 ÅPNINGSTIDER

Barnehagens åpningstid er alle hverdager (mandag- fredag) fra kl. 7.30-16.30. Barnehagen er stengt i romjulen(24.12-1.1), onsdag før skjærtorsdag og i hele juli mnd. Barnehagen har 1 planleggingsdag pr. barnehageår.

§10 SAMARBEIDSUTVALGET

Samarbeidsutvalget skal bestå av like mange representanter fra foreldre som fra eier. Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre og eier. Saksbehandlingsmyndighet gjelder kun de indre forhold i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal forelegge saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i slike saker før en endelig avgjørelse blir tatt.

§11 EIERS FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER

Eier har det fulle og hele økonomiske og administrative ansvar for barnehagen. Eier er forpliktet til å følge barnehageloven og regnskapsloven. Eier har det totale ansvar for opptak av barn og fastsettelse av oppholdsavgift.

§12 OPPSIGELSE OG MISLIGHOLD

Barnets foresatte kan si opp plassen med 1 mnd. varsel fra den 1 i hver mnd. Oppsigelse av plassen fra barnehagens side kan skje dersom:
 • oppholdsavgift ikke betales etter purring.
 • ved langvarig fravær uten at barnehagen varsles
 • ved gjentatt for sen henting.
 • foresatte eller barnet opptrer på en måte som setter andre barn, barnehagens miljø, de ansattes arbeidsforhold eller barnehagens renome i fare.
Slike oppsigelser avgjøres av eier.

§13 HELSEMESSIGE FORHOLD

Hvis et barn er sykt, eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen. Barn med smittefarlige sykdommer må holdes hjemme i den smittefarlige perioden. Hvis barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må barnehagen ha beskjed om dette. Foresatte og eier må samarbeide for å finne en løsning på slike forhold.

§14 FORELDREMØTER OG FORELDRESAMTALER

Det skal avholdes minst 1 foreldre samtale og 1-2 foreldremøter pr. år

§15 ANSVAR

Barnehagen tegner spesiell ulykkesforsikring for barna. Dekning etter denne forsikringen gis etter de standardvilkår forsikringselskapet utsteder. Forsikringen tilsvarer den andre private barnehager tegner for barn i barnehage. Barnehagen er ansvarlig i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen. Barnehagen er ikke erstatningsanvarlig for tap eller skade på medbrakte eiendeler. Barnehagen har rett til å arrangere turer med barna. Dersom barnet skal hentes av andre enn de foresatte må dette avtales med barnehagen.

Sist oppdatert 22. november 2009

ECS © 2007